Mērķi

Tikšanāslaikātikapārrunātijautājumiunnotikaviedokļuapmaiņaparministrakungaredzējumu,kasskar ASTattīstībastendences, pārmaiņu virzību un sociālā dialoga vietu šajos procesos. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi un notika viedokļu apmaiņa par ministra kungaredzējumu.Tikšanāslaikātikapārrunātijautājumiunnotikaviedokļuapmaiņaparministrakungaredzējumu,kasskar AST attīstības tendences, pārmaiņu virzību un sociālā dialoga vietu šajos procesos. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi un no tika viedokļu apmaiņa par ministra kunga redzējumu.

LAB "Enerģija"
Vaļņu iela 32-410, Rīga, LV-1050
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898