Dalība nominācijas komisiju darbā

Lai nodrošinātu atbilstošu un kvalitatīvu sociālā dialoga procesu valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir nodarbināti mūsu biedri, ir panākta  vienošanās ar šo kapitālsabiedrību akcionāriem par LAB «Enerģija» pārstāvju dalību uzņēmumu personāla atlases komisijās.


Turpmāk arodbiedrības pārstāvji piedalīsies to pretendentu atbilstības vērtēšanā, kas kandidēs uz valdes vai padomes locekļu amata vietām. Šāda arodorganizācijas līdzdalība ļauj stiprina pārliecību, ka valdes un padomes locekļu amatos tiek ieceli cilvēki ar atbilstošu izpratni par sociālā dialoga lomu un vietu darba tiesisko attiecību procesā. 


Vienošanās par LAB «Enerģija» pārstāvju iesaistīti uzņēmumu personāla atlases komisiju darbā ir spēkā AS «Latvenergo», AS «Augstsprieguma tīkls» un AS «Enerģijas publiskais tirgotājs». Vienā no komisijām arodorganizācijas pārstāvim ir padomdevēja tiesības, bet pārējās – balss tiesības.

LAB "Enerģija"
Vaļņu iela 32-410, Rīga, LV-1050
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898