Darba koplīguma projekts

Ir sācies mūsu AS «Latvenergo» koncernā noslēgtā darba koplīguma (DKL) darbības noslēdzošais gads, un mēs gatavojam jaunu DKL redakcijas projektu nākamajam periodam.
Aicinām arī Jūs dalīties ar savu pieredzi un idejām – iesūtīt ierosinājumus*, kas ļautu izveidot jauno DKL īpaši atbilstošu Jūsu vajadzībām un interesēm. Priekšlikums, lūdzu, sūtiet savu arodorganizāciju pārstāvjiem vai LAB «Enerģija» (abolins@energija.lv), norādot konkrētus DKL punktus, kuru redakciju būtu jāuzlabo, vai idejas DKL papildināšanai ar jauniem punktiem.
Jūsu iesūtītos priekšlikumus izvērtēsim un izmantosim, veidojot vienotu DKL redakcijas projektu, kuru iesniegsim darba devējiem apspriešanai.
Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un ieinteresētību! – Mums priekšā ir ilgs un sasprings sarunu process, no kura iznākuma būs atkarīgas Jūsu sociālās garantijas un citi nodarbinātības nosacījumi nākošajā DKL darbības periodā.
Jūsu priekšlikumus gaidīsim līdz 2021. gada 28. februārim.

*Darba likuma 18.panta 1.daļa nosaka to, ka arodbiedrība ir viena no DKL slēdzējpusēm, bet darbinieku tiesības iesniegt savus priekšlikumus DKL jaunajai redakcijai paredz šī likuma 21.panta 6.daļa.

LAB "Enerģija"
Vaļņu iela 32-410, Rīga, LV-1050
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898