AS “Rīgas siltums” arodorganizācija

Uz 2021. gada 1. janvāri AS”RĪGAS SILTUMS” arodorganizācijā ir 338 biedri.

AS”RS” AO priekšsēdētāja:Alla Kronberga

no 2020.gada 1.jūlija Arodorganizācijas darbu vada Konferencē ievēlētā  Arodkomiteja šādā sastāvā:

Inese Strode – priekšsēdētājas vietniece

Elita Skrimble – grāmatvede-kasiere

Laila Freimane

Jānis Jēkabsons

Maigone Latipova

Reinis Ozoliņš

Revīzijas komisija:

Nikolajs Krilovs

Linda Markune

2015. gada 12. jūnijā AS”RS” Arodorganizācijas Konferencē tika izveidota Padome, kuras sastāvā pamatā ir lielāko arodgrupu līderi un arodkomitejas locekļi, kas nodrošina plašu viedokļu apmaiņu un informācijas apriti arodorganizācijā.

Padomes sastāvs, kā arodbiedrības grupu pilnvarotās personas:

1. Tīklu rajons: I.Galilejevs, M.Rieksta, A.Jevļeva, A.Soboļevs

2. Tīklu rajons: N.Jadrevska, E.Jusupova

Siltumcentrāle “vecmīlgrāvis”: R.Andruzskis

Siltumcentrāle “Ziepniekkalns”: J.Pāvuls

Siltumcentrāle “Daugavgrīva”: K.Kalniņš

Pārvalde (administrācija): I.Kļaviņa, L.Ulmane

Remontu dienests: U.Krišāns

Transporta dienests: J.Vītiņš

Dispečeru dienests: G.Kažemaks

Akciju sabiedrībā 2015. gada 12. jūnijā noslēgts DARBA KOLĪGUMS, kurš ir noslēgts līdz 2020.gada 1.jūlijam. Sakarā ar Latvijas Republikā izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar Covid-19, lai mazinātu infekcijas slimību izplatīšanas un darbinieku inficēšanās riskus, netika sasaukta darbinieku kopsapulce un Koplīguma termiņš tika pagarināts līdz jauna Koplīguma noslēgšanai.

Arodkomiteja savā ikdienas darbībā vadās un pilda Arodbiedrības Enerģija statūtos noteiktās funkcijas, pārstāv un aizstāv savu biedru darba, ekonomiskās un sociālās tiesības un garantijas.

Arodkomitejas priekšsēdētājs savas kompetences robežās konsultē biedrus juridiskajos jautājumos, darba attiecību jautājumos.

Mūsu finanšu līdzekļu ienākumi ļauj sniegt materiālo atbalstu biedriem daudzās dzīves situācijās (kāzas, bērnu piedzimšana, arī ilgstošas saslimšanas un nelaimes gadījumos). Esam spējuši uzturēt ilggadīgo tradīciju sniegt biedriem Jaungada dāvanas un apdrošināt biedrus pret nelaimes gadījumiem.

Arodorganizācija līdzfinansē AB biedru bērnu sporta un atpūtas nometnes.

 AB biedru bērniem 11 un 12 gadu vecumā tiek iegādāti ielūgumi uz Ziemassvētku pasākumiem (līdz 10 gadu vecumam to dara Darba Devējs saskaņā ar Darba koplīgumu).

LAB "Enerģija"
Vaļņu iela 32-410, Rīga, LV-1050
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898