Dienvidu reģiona arodorganizācija

Uz 2019.gada 1.janvāri DR arodorganizācijas rindās ir 425 biedri. Tas ir aptuveni 95% no reģionā strādājošo darbinieku kopējā skaita. DR arodorganizācijas priekšsēdētāja, arodkomitejas un revīzijas komisijas pilnvaru termiņš ir no 2019.gada 5.februāra līdz 2024.gada 4.februārim.
DR AO priekšsēdētājs: Aivars Āboliņš   Arodorganizācijas darbu vada Arodkomiteja šādā sastāvā: Raimonds Šteinerts – AO priekšsēdētāja vietnieks Gita Frišvalde -sekretāre Kristīne Trauliņa Andis Kalašņikovs Linda Sakse Zane Baumgartena Edgars Porietis Kaspars Dambergs Aleksandrs Vasiļjevs Dmitrijs Cimburovs Gunta Važa Andris Kūpelis Antra Borusa   Revīzijas komisija:

Jānis Neimanis   Arodkomitejas sastāvā pamatā ir lielāko arodgrupu līderi, kas nodrošina plašu viedokļu apmaiņu un informācijas apriti arodorganizācijā. Arodorganizācijas biedri ir apvienoti 21 arodgrupā.   Arodkomiteja savā ikdienas darbībā vadās un pilda Arodbiedrības Enerģija statūtos noteiktās funkcijas. Šobrīd visaktuālākie jautājumi, pie kuru risināšanas kopā ar citu dalīborganizāciju vadītājiem tiek strādāts, ir darba vietu saglabāšana, kā arī Darba koplīguma nosacījumu pilnīga ievērošana.   DR AO saviem biedriem, esošā finansējuma iespēju robežās, sniedz materiālos pabalstus, kas saistīti ar pirmās pakāpes tuvinieku nāvi, darbinieka kāzām, bērna piedzimšanu, dzīves „apaļās” jubilejas (dāvanas veidā), darba jubilejās, dažāda veida veselības un sadzīves problēmu risināšanai.   8. martā tiek sveiktas mūsu organizācijas sievietes.   Katru gadu arodgrupas saņem finansu līdzekļus, kuru apjoms ir atkarīgs no biedru skaita esošajā arodgrupā. Šo līdzekļu izlietojuma mērķi nosaka pašas arodgrupas.   Arodorganizācija ar līdzfinansējumu piedalās Jāņu svinību un Ziemassvētku pasākuma organizēšanā reģionā.   Arodorganizācija nodrošina uzturēšanu un sedz daļu no izmaksām, kas saistīta ar darbinieku atpūtu Usmas sporta un atpūtas bāzē. Jelgavā esošajiem organizācijas biedriem ir iespēja Jelgavas Jahtklubā, bez maksas, izmantot airu laivu un ūdens velosipēdus atpūtai uz ūdens.   Arodgrupās notiek regulāras sapulces ar arodorganizācijas vadītāja piedalīšanos. Vismaz reizi gadā notiek Padomes sēde.   VIENOTĪBĀ SPĒKS!

LAB "Enerģija"
Vaļņu iela 32-410, Rīga, LV-1050
Reģ.nr.40008043807
Banka: SEB BANKA, AS
Norēķinu konts: LV08UNLA0002000695695
Kods: UNLALV2X
E-pasts: info@energija.lv;
Tālrunis: +371 29427898